สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายสื่อสารและการตลาด

พื้นที่ Identity

ประเภทentity

นิติบุคคล

รูปแบบชื่อที่กําหนดให้ใช้ได้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายสื่อสารและการตลาด

แบบฟอร์มขอชื่อเทียบเคียง

รูปแบบมาตรฐานของชื่อตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แบบฟอร์มการขอชื่ออื่นๆ

ตัวระบุสำหรับนิติบุคคล

พื้นที่ทำคำอธิบายเอกสาร

วันที่เก็บเอกสาร

2004-06-18

ประวัติศาสตร์

สถานที่

สถานะทางกฎหมาย

ฟังก์ชั่น,อาชีพ,กิจกรรม

ฝ่ายสื่อสารและการตลาด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว
  • ประสานงานและทำการตลาดเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
  • พัฒนางานวางระบบสมาชิกสัมพันธ์
  • การระดมทุนระยะสั้นและระยะยาว จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ และการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนประจำปี
 2. แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย
  • ดูแล ปรับปรุงข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ และบริหารงานสื่อออนไลน์
  • เผยแพร่การดำเนินงานของและภาพลักษณ์องค์กร
  • ประสานงานสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ
 3. แผนกบริหารงานร้านค้า (Muse shop/Kitchen) มีหน้าที่ดังนี้

  • วางระบบการจำหน่วยสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ การจัดหาสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย รวมทั้งการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของความต้องการด้านสินค้า การกำหนดราคาสินค้า
  • ประเมินผลการดำเนินการของร้านค้าในพิพิธภัณฑ์
 4. แผนกสื่อและสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารองค์กร สนับสนุนงานการตลาด การจัดกิจกรรม และการหารายได้
  • จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่การดำเนินงานของ สพร. และภาพลักษณ์องค์กร

เอกสารที่ / แหล่งที่มาของอำนาจ

โครงสร้างภายใน / ลำดับวงศ์ตระกูล

บริบททั่วไปt

พื้นที่ความสัมพันธ์

Access points area

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

Occupations

ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุม

Authority record identifier

identifierของหน่วยงาน

กฎระเบียบและ / หรือข้อตกลง

สถานะ

ระดับของคําอธิบาย

วันที่สร้าง/แก้ไข/ลบ

ภาษา

สคริป

แหล่ง

หมายเหตุการบำรุงรักษา

 • Clipboard

 • ส่งออก

 • EAC

Related subjects

Related places