Showing 7 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

เอกสารการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ (พ.ศ. 2548 - 2550)

 • TH NDMI DMG
 • Fonds
 • 2005-01-19

จัดเก็บเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ใช้หรือได้มาระหว่างการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ จำแนกตามกลุ่มงานที่เป็นคณะทำงานในขณะนั้น ได้แก่ 1. กลุ่มงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 2. กลุ่มงานวิชาการและเครือข่าย 3. กลุ่มงานกิจกรรม 4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ 5. กลุ่มงานอำ...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

เอกสารภายในหน่วยงาน

 • TH NDMI DOC
 • Fonds

จัดเก็บเอกสารการดำเนินงานและภาพถ่ายของฝ่ายงานต่างๆ ภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติตามโครงสร้างองค์กร จำนวน 7 ฝ่ายงาน ได้แก่ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายอำนวยการ 3. ฝ่ายสื่อสารและการตลาด 4. ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 5. ฝ่ายมิวเซียมสยาม 6. สำนักงาน...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

 • TH NDMI EXH
 • Fonds

จัดเก็บแผนผัง เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ รวมถึงภาพถ่ายภายในห้องนิทรรศการและวัตถุที่จัดวาง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

 • TH NDMI MUL
 • Fonds

จัดเก็บไฟล์วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

รูปภาพและภาพถ่าย

 • TH NDMI PIC
 • Fonds

จัดเก็บรูปภาพและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ