สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. สำนักงานผู้อำนวยการ

พื้นที่ Identity

ประเภทentity

นิติบุคคล

รูปแบบชื่อที่กําหนดให้ใช้ได้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. สำนักงานผู้อำนวยการ

แบบฟอร์มขอชื่อเทียบเคียง

รูปแบบมาตรฐานของชื่อตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แบบฟอร์มการขอชื่ออื่นๆ

ตัวระบุสำหรับนิติบุคคล

พื้นที่ทำคำอธิบายเอกสาร

วันที่เก็บเอกสาร

2004-06-18

ประวัติศาสตร์

สถานที่

สถานะทางกฎหมาย

ฟังก์ชั่น,อาชีพ,กิจกรรม

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกการบริหารยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำยุทธศาสตร์ สพร. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบร. และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล
  • จัดทำและพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
  • พัฒนายุทธศาสตร์ของ สพร. ให้มีศักยภาพ และความพร้อมอยู่เสมอ
  • ประสานงานเพื่อให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพร.
 2. แผนกแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้

  • กำกับดูแล และดำเนินงานในด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ งบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามรายไตรมาสและรายปี
  • ประสานเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน
  • ตัดจ่ายงบประมาณ
 3. งานเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

  • บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ
  • เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร จัดทำบันทึกรายงานการการประชุม ประสานงานอนุกรรมการฯ
  • ติดตาม ประสาน การดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อผู้อำนวยการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กลั่นกรองงาน บันทีกนัดหมาย
  • ดำเนินการที่เกียวข้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมาย สบร. ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ / แหล่งที่มาของอำนาจ

โครงสร้างภายใน / ลำดับวงศ์ตระกูล

บริบททั่วไปt

พื้นที่ความสัมพันธ์

Access points area

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

Occupations

ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุม

Authority record identifier

identifierของหน่วยงาน

กฎระเบียบและ / หรือข้อตกลง

สถานะ

ระดับของคําอธิบาย

วันที่สร้าง/แก้ไข/ลบ

ภาษา

สคริป

แหล่ง

หมายเหตุการบำรุงรักษา

 • Clipboard

 • ส่งออก

 • EAC

Related subjects

Related places