สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. สำนักงานผู้อำนวยการ

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. สำนักงานผู้อำนวยการ

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกการบริหารยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำยุทธศาสตร์ สพร. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบร. และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล
  • จัดทำและพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
  • พัฒนายุทธศาสตร์ของ สพร. ให้มีศักยภาพ และความพร้อมอยู่เสมอ
  • ประสานงานเพื่อให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพร.
 2. แผนกแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้

  • กำกับดูแล และดำเนินงานในด้านการงบประมาณ การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ งบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามรายไตรมาสและรายปี
  • ประสานเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน
  • ตัดจ่ายงบประมาณ
 3. งานเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

  • บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ
  • เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร จัดทำบันทึกรายงานการการประชุม ประสานงานอนุกรรมการฯ
  • ติดตาม ประสาน การดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อผู้อำนวยการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กลั่นกรองงาน บันทีกนัดหมาย
  • ดำเนินการที่เกียวข้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมาย สบร. ที่เกี่ยวข้อง

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places