NDMI Archives

ยินดีต้อนรับ


คลังจดหมายเหตุดิจิทัล สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI Digital Archives) เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย
ทั้งที่ผลิตขึ้นและเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เอกสารที่จัดเก็บในคลังจัดหมายเหตุดิจิทัลนี้ครอบคลุม
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives), เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives), เอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) และ เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives)
ซึ่งได้รับการประเมินค่าแล้วว่า มีความสำคัญต่อองค์กรและควรค่าแก่การจัดเก็บระยะยาวนิทรรศการถาวร 02 ถอดรหัสไทย


นิทรรศการถาวร 01 เรียงความประเทศไทย


นิทรรศการหมุนเวียน 21 ชาย หญิง สิ่งสมมุติ


นิทรรศการหมุนเวียน 20 ไทยทำ ทำ ทำไม
นิทรรศการหมุนเวียน 19 ต้มยำกุ้งวิทยา


นิทรรศการหมุนเวียน 18 พม่าระยะประชิด


นิทรรศการหมุนเวียน 17 ประสบการณ์ หู สู่อาเซียน


นิทรรศการหมุนเวียน 16 หลงรัก
นิทรรศการหมุนเวียน 15 ท่าเตียน กรุงเทพ บทที่ 1


นิทรรศการหมุนเวียน 14 ค้าของป่า


นิทรรศการหมุนเวียน 13 มองใหม่ ด้ายไหม


นิทรรศการหมุนเวียน 11 เรื่องหนักหัวนิทรรศการหมุนเวียน 11 เรื่องหนักหัว


นิทรรศการหมุนเวียน 10 กินของเน่า


นิทรรศการหมุนเวียน 09 Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส


นิทรรศการหมุนเวียน 08 ปรากฎการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรคนิทรรศการหมุนเวียน 07 ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง


นิทรรศการหมุนเวียน 06 เครื่องรางของขลัง


นิทรรศการหมุนเวียน 05 สืบจากส้วม


นิทรรศการหมุนเวียน 04 จับไมค์ใส่ขนนก ปรากฎการณ์ลูกทุ่งไทย
นิทรรศการหมุนเวียน 03 กวัก ด้าย กี่ ถักทอเรื่องราว ไน ผืนผ้า


นิทรรศการหมุนเวียน 02 จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ


นิทรรศการหมุนเวียน 01 ปริศนาแห่งลูกปัด


นิทรรศการพิเศษ 02 มา แล สาบ มองแมลงสาบ แล้วย้อนมองตัวเอง

นิทรรศการพิเศษ 01 Please mind the gap


นิทรรศการเคลื่อนที่ 01 มิวเซียมติดล้อ