ยินดีต้อนรับ

คลังจดหมายเหตุดิจิทัล สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI Digital Archives) เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งที่ผลิตขึ้นและเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เอกสารที่จัดเก็บในคลังจัดหมายเหตุดิจิทัลนี้ครอบคลุม เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives), เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives), เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) และ เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives) ซึ่งได้รับการประเมินค่าแล้วว่า มีความสำคัญต่อองค์กรและควรค่าแก่การจัดเก็บระยะยาว