ระดับชุด 01 - จุลสารพิพิธเพลิน

จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2548) จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2549) จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549) จุลสาร พิพิธเพลิน : ฉบับที่ 1 (เมษายน - พฤษภาคม 2555)

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI PUB-02-01

ชื่อเรื่อง

จุลสารพิพิธเพลิน

วันที่

ระดับlของคำอธิบาย

ระดับชุด

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places