Gender Illumination

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Gender Illumination

Equivalent terms

Gender Illumination

Associated terms

Gender Illumination

1 Archival description results for Gender Illumination

1 results directly related Exclude narrower terms

นิทรรศการ ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (Gender Illumination)
วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
เป็นนิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ มีการจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชน สร้างการรับรู้ สร้างความเท่าทันต่อความเป็นไปร่วมสมัย