สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกบริหารพื้นที่ มีหน้าที่ดังนี้

  • บริหารจัดการการใช้งาน การปรับปรุงและการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • ควบคุม ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย
  • ควบคุมดูแลระบบยานพาหนะ
  • งานบำรุงดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
 2. แผนกบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้

  • วางแผน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ
  • บริหารจัดการ ดูแลระบบการสื่อสารภายใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อาคารนิทรรศการและในระบบสำนักงาน
  • จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการซ่อมบำรุงรักษา
 3. แผนกพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) มีหน้าที่ดังนี้

  • พัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เสมือน
  • จัดทำ Digital Collection & Knowledge
  • พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย Virtual Museum

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places