สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

พื้นที่ Identity

ประเภทentity

นิติบุคคล

รูปแบบชื่อที่กําหนดให้ใช้ได้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มขอชื่อเทียบเคียง

รูปแบบมาตรฐานของชื่อตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แบบฟอร์มการขอชื่ออื่นๆ

ตัวระบุสำหรับนิติบุคคล

พื้นที่ทำคำอธิบายเอกสาร

วันที่เก็บเอกสาร

2004-06-18

ประวัติศาสตร์

สถานที่

สถานะทางกฎหมาย

ฟังก์ชั่น,อาชีพ,กิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ มีหน้าที่ดังนี้

  • วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
  • พัฒนาเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำชุดนิทรรศการ
  • สรรหาหัวข้อเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการและจัดทำบทนิทรรศการ
  • สนับสนุนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของงานวิชาการ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 2. แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่ดังนี้

  • จัดทำ กำกับ ควบคุมการผลิต ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
  • จัดทำคู่มือการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของ สพร.
 3. แผนกคลังความรู้ (Learning Center)

  • บริหารจัดการและดำเนินการคลังความรู้จัดการหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการบริการ
  • สร้างสรรค์มุมอ่านหนังสือหรือมุมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการต่อยอดองค์ความรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรักการอ่านหนังสือ

เอกสารที่ / แหล่งที่มาของอำนาจ

โครงสร้างภายใน / ลำดับวงศ์ตระกูล

บริบททั่วไปt

พื้นที่ความสัมพันธ์

Access points area

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

Occupations

ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุม

Authority record identifier

identifierของหน่วยงาน

กฎระเบียบและ / หรือข้อตกลง

สถานะ

ระดับของคําอธิบาย

วันที่สร้าง/แก้ไข/ลบ

ภาษา

สคริป

แหล่ง

หมายเหตุการบำรุงรักษา

 • Clipboard

 • ส่งออก

 • EAC

Related subjects

Related places