สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

พื้นที่ Identity

ประเภทentity

นิติบุคคล

รูปแบบชื่อที่กําหนดให้ใช้ได้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แบบฟอร์มขอชื่อเทียบเคียง

รูปแบบมาตรฐานของชื่อตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แบบฟอร์มการขอชื่ออื่นๆ

ตัวระบุสำหรับนิติบุคคล

พื้นที่ทำคำอธิบายเอกสาร

วันที่เก็บเอกสาร

2004-06-18

ประวัติศาสตร์

สถานที่

สถานะทางกฎหมาย

ฟังก์ชั่น,อาชีพ,กิจกรรม

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. แผนกจัดตั้งและการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Discovery Museum) มีหน้าที่ดังนี้

  • ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งต่อไป
  • รวบรวมและศึกษาความรู้ด้านการออกแบบจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
  • กำหนดแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และชุดนิทรรศการสถาปัตยกรรมภายใน
 2. แผนกพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางเลือก
  • สำรวจและวิเคราะห์แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อยกมาตรฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
  • งานการศึกษา งานอบรมและพัฒนาเครือข่าย การจัดสัมมนา การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์
 3. แผนกคลังโบราณวัตถุและงานอนุรักษ์ มีหน้าที่ดังนี้

  • บริหารสิ่งของจัดแสดง จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและสิ่งของจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ
  • ดำเนินการอนุรักษ์เชิงป้องกันสิ่งของจัดแสดงและโบราณวัตถุ
  • ศึกษาและวิจัยโบราณวัตถุทุกชิ้นของ สพร. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและเผยแพร่

เอกสารที่ / แหล่งที่มาของอำนาจ

โครงสร้างภายใน / ลำดับวงศ์ตระกูล

บริบททั่วไปt

พื้นที่ความสัมพันธ์

Access points area

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

Occupations

ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุม

Authority record identifier

identifierของหน่วยงาน

กฎระเบียบและ / หรือข้อตกลง

สถานะ

ระดับของคําอธิบาย

วันที่สร้าง/แก้ไข/ลบ

ภาษา

สคริป

แหล่ง

หมายเหตุการบำรุงรักษา

 • Clipboard

 • ส่งออก

 • EAC

Related subjects

Related places