เรื่อง 016 - ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

Original วัตถุดิจิตอล not accessible

พื้นที่ Identity

รหัสอ้างอิง

TH NDMI PIC-ACV-08-016

ชื่อเรื่อง

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

วันที่

  • 2007-12-23 (การผลิต)

ระดับlของคำอธิบาย

เรื่อง

ขนาดและสื่อ

บริบทของเอกสาร

ชื่อของผู้สร้าง

คลังเก็บ

ประวัติจดหมายเหตุ

แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

ขอบเขตและเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ห้องพิพิธเพลิน 1 อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 มิวเซียมสยาม

แถวแรก (นั่งฝั่งซ้าย) นางอลิสา ภู่ชอุ่ม นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ชินธรรมมิตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
(นั่งฝั่งขวา) พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นางจินตนา ธีรวรางกูล นางรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์ นางสาวปฤษฎาพร โชติธรรม

แถวกลาง (ฝั่งซ้าย) นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นางสาวอัญญาพร จริยาบูรณ์ นางสาวสุชารัตน์ ทับทิมจำรูญ นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย นางสาวจารุณี แย้มชื่น นางรัชดา โชติพานิช นางวัชนี สินธุวงศานนท์ (ฝั่งขวา) นางวราพร ไตรรงค์ นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล นางสาวพัชรลดา จุลเพชร นางสาวรัตมา พงศ์พนรัตน์ นางสาวธัญธร ดุลยจินดา

แถวยืน (ฝั่งซ้าย) นายณฤทธิ์ รอดชนา นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นายสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ นายปุญญภาพ ดินวูน นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ นายพาฉัตร ทิพทัส (ฝั่งขวา) นางสาวณิชยา เทียนสิงหเดช นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์ นางเอมอร สายชุ่มดี นางสาวปิยมาศ สุขพลับพลา นางเกษรา วรวัฒนารักษ์ นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึง

เงื่อนไขที่กำกับดูแลการทำสำเนา

ภาษาของเอกสาร

สคริปเอกสาร

หมายเหตุภาษาและตัวอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

Generated finding aid

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

หน่วยของคำอธิบายที่เกี่ยข้อง

Related descriptions

ส่วนหมายเหตุ

Alternative identifier(s)

จุดเชื่อมต่อ

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

ชื่อจุดเข้าถึง

Genre access points

identifierของหน่วยงาน

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

บันทึกข้อมูลโดย นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล

วัตถุดิจิตอล (Master) rights area

วัตถุดิจิตอล (อ้างอิง) rights area

วัตถุดิจิตอล (Thumbnail) rights area

พื้นที่การเข้าถึงเอกสาร