สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายอำนวยการ

พื้นที่ Identity

ประเภทentity

นิติบุคคล

รูปแบบชื่อที่กําหนดให้ใช้ได้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายอำนวยการ

แบบฟอร์มขอชื่อเทียบเคียง

รูปแบบมาตรฐานของชื่อตามกฎระเบียบอื่น ๆ

แบบฟอร์มการขอชื่ออื่นๆ

ตัวระบุสำหรับนิติบุคคล

พื้นที่ทำคำอธิบายเอกสาร

วันที่เก็บเอกสาร

2004-06-18

ประวัติศาสตร์

สถานที่

สถานะทางกฎหมาย

ฟังก์ชั่น,อาชีพ,กิจกรรม

ฝ่ายอำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยฝ่ายงาน 3 ฝ่าย ดังนี้

 1. แผนกการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ใบสำคัญจ่าย การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินสดย่อย และจัดทำเอกสารบันทึกทางการเงินและนำส่งภาษี
  • บันทึกรายการบัญชีตามแบบที่กำหนด จัดทำงบการเงินประจำเดือน รายไตรมาส รายปี และจัดทำทะเบียนคุมบัญชีย่อยต่าง ๆ
  • ตรวจนับ และจัดเก็บเงินรายได้
  • ตัดงบประมาณ
 2. แผนงานพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

  • ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุ จัดทำสัญญาก การแจกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายทะเบียนพัสดุ และการขายทอดตลาด
 3. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

  • ดำเนินการในเรื่องระบบงานสารบรรณ การรับส่งเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร จัดทำทะเบียน
  • งานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอ ผอ.สรพ.และ สบร.
  • อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
  • กำกับดูแลงานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ
  • ดำเนินการในเรื่องการรับสมัคร คัดเลือก การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การปรับย้าย การประเมิน การวินัยและลงโทษ การจัดทำประวัติบุคคล ดูแลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การลาและการขาดงาน
  • งานด้านการพัฒนาบุคลากร

เอกสารที่ / แหล่งที่มาของอำนาจ

โครงสร้างภายใน / ลำดับวงศ์ตระกูล

บริบททั่วไปt

พื้นที่ความสัมพันธ์

Access points area

จุดเชื่อมเรื่อง

จัดจุดเข้าถึง

Occupations

ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุม

Authority record identifier

identifierของหน่วยงาน

กฎระเบียบและ / หรือข้อตกลง

สถานะ

ระดับของคําอธิบาย

วันที่สร้าง/แก้ไข/ลบ

ภาษา

สคริป

แหล่ง

หมายเหตุการบำรุงรักษา

 • Clipboard

 • ส่งออก

 • EAC

Related subjects

Related places