สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายอำนวยการ

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายอำนวยการ

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2004-06-18

History

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

ฝ่ายอำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ประกอบด้วยฝ่ายงาน 3 ฝ่าย ดังนี้

 1. แผนกการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

  • ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ใบสำคัญจ่าย การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินสดย่อย และจัดทำเอกสารบันทึกทางการเงินและนำส่งภาษี
  • บันทึกรายการบัญชีตามแบบที่กำหนด จัดทำงบการเงินประจำเดือน รายไตรมาส รายปี และจัดทำทะเบียนคุมบัญชีย่อยต่าง ๆ
  • ตรวจนับ และจัดเก็บเงินรายได้
  • ตัดงบประมาณ
 2. แผนงานพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

  • ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุ จัดทำสัญญาก การแจกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายทะเบียนพัสดุ และการขายทอดตลาด
 3. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

  • ดำเนินการในเรื่องระบบงานสารบรรณ การรับส่งเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร จัดทำทะเบียน
  • งานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอ ผอ.สรพ.และ สบร.
  • อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
  • กำกับดูแลงานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ
  • ดำเนินการในเรื่องการรับสมัคร คัดเลือก การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การปรับย้าย การประเมิน การวินัยและลงโทษ การจัดทำประวัติบุคคล ดูแลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การลาและการขาดงาน
  • งานด้านการพัฒนาบุคลากร

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

 • Clipboard

 • Export

 • EAC

Related subjects

Related places