ชายหญิงสิ่งสมมุติ

อนุกรมวิธาน

รหัส

หมายเหตุของขอบเขต

หมายเหตุแหล่งที่มา

แสดงหมายเหตุ

คำศัพท์เกียวกับลำดับชั้น

ชายหญิงสิ่งสมมุติ

คำศัพท์ที่เกียวข้อง

ชายหญิงสิ่งสมมุติ

คำศัพท์Associated

ชายหญิงสิ่งสมมุติ

1 คำอธิบายจดหมายเหตุ results for ชายหญิงสิ่งสมมุติ

1 results directly related Exclude narrower terms

นิทรรศการ ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ (พ.ศ. 2561)

นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (Gender Illumination)
วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.
เป็นนิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ มีการจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชน สร้างการรับรู้ สร้างความเท่าทันต่อความเป็นไปร่วมสมัย