Showing 30 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
Advanced search options
Print preview View:

26 results with digital objects Show results with digital objects

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

นางจินตนา ธีรวารกูล ทูลเกล้าถวาย มาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เส็จทอดพระเนตร นิทรรศการห้อง แผนที่ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ โดยมี นายปุญญภาพ ดินวูน เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาท เสนาบดีกระทรวงเศรษฐการพระองค์แรก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการจัดแสดงภายในห้อง ชีวิตนอกกรุงเทพฯ ห้องนิทรรศการนี้สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความฉลาดหลักแหลมในเรื่องการคิดเครื่องมือทำกิน รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรม วิถ๊การเกษตรที่มีความผูกพันธ์กับชาวไทยมาถึงปัจจุบัน โดยมีนางสาวจารุณี แย้มชื่น เป็นผู้ถวายเนื้อหาประจำห้องนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่าย งานทดสอบระบบก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 โดยนักเรียนโรงเรียนราชินี (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

เชิญนักเรียนโรงเรียนราชินีทดสอบระบบ ก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามพระนามาภิไธยลงในสมุดที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบพระรูปกรมพระจันทรบุรีนฤนาถฯ ซึ่งเป็นสมเด็จตาทวดของพระองค์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สทเด็จพระเทพฯ เสด็จเข้าสู่ห้อง มองไปข้างหน้า โดยมีนางสาวอัญญพร จริยะบูรณ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ห้องพิพิธเพลิน 1 อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 มิวเซียมสยาม

แถวแรก (นั่งฝั่งซ้าย) นางอลิสา ภู่ชอุ่ม นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ชินธรรมมิตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
(นั่งฝั่งขวา) พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นางจินตนา ธีรวรางกูล นางรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์ นางสาวปฤษฎาพร โชติธรรม

แถวกลาง (ฝั่งซ้าย) นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นางสาวอัญญาพร จริยาบูรณ์ นางสาวสุชารัตน์ ทับทิมจำรูญ นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย นางสาวจารุณี แย้มชื่น นางรัชดา โชติพานิช นางวัชนี สินธุวงศานนท์ (ฝั่งขวา) นางวราพร ไตรรงค์ นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล นางสาวพัชรลดา จุลเพชร นางสาวรัตมา พงศ์พนรัตน์ นางสาวธัญธร ดุลยจินดา

แถวยืน (ฝั่งซ้าย) นายณฤทธิ์ รอดชนา นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นายสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ นายปุญญภาพ ดินวูน นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ นายพาฉัตร ทิพทัส (ฝั่งขวา) นางสาวณิชยา เทียนสิงหเดช นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์ นางเอมอร สายชุ่มดี นางสาวปิยมาศ สุขพลับพลา นางเกษรา วรวัฒนารักษ์ นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องแปลงโฉมสยามประเทศ การติดต่อกับโลกตะวันตกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางสังคมในหลายๆ ด้าน โดยมีนางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหาในห้องนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ผลลัพธ์ 21 to 30 of 30