Showing 21 results

Archival description
สิ่งพิมพ์เผยแพร่
Print preview View:

7 results with digital objects Show results with digital objects

จุลสาร

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

คู่มือการเรียนรู้ เรื่อง วัตถุโบราณ : กลองมโหระทึก

คู่มือการเรียนรู้วัตถุโบราณ (กลองมโหระทึก)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง มโหระทึก : กลองศักดิ์สิทธิ์ 3,000 ปี 

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม "มโหระทึก : กลองศักดิ์สิทธิ์ 3000 ปี" สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้

คู่มือ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยาม สำหรับคุณครู เรื่อง ไขความลับ สุวรรณภูมิ

คู่มือการเรียนรู้มิวเซียมสยามสำหรับคุณครู ไขความลับสุวรรณภูมิ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้

สมุดไขปริศนาสุวรรณภูมิ

สมุดไขปริศนาสุวรรณภูมิ สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม. แผนกกิจกรรมการเรียนรู้

หนังสือ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

หนังสือ แนวคิดสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แนวคิดสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2548)

จุลสารราย 3 เดือน ปีที่ 2 ฉ.1 มกราคม-มีนาคม 2549

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

จุลสาร พิพิธเพลิน : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549)

จุลสารราย 3 เดือน โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

คู่มือการเรียนรู้ เรื่อง สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ (Educational Materials)

โปรแกรมเรียนรู้มิวเซียมสยาม สื่อการเรียนรู้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

คู่มือการเรียนรู้ เรื่อง โบราณคดี : ไขปริศนาแห่งอดีต

คู่มือการเรียนรู้ด้านโบราณคดี (ไขปริศนาแห่งอดีต)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

คู่มือการเรียนรู้ เรื่อง เรือนไทย : ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรม

คู่มือการเรียนรู้ภูมิปัญญา (เรือนไทย)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง เส้นทางสายไหม : การค้าโลกยุคสุวรรณภูมิ

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม "เส้นทางสายไหม : การค้าโลกยุคสุวรรณภูมิ" สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม "โบราณคดี : นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต" สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ. แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้

Results 1 to 20 of 21