Showing 1 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ เอกสารระดับกลุ่ม With digital objects
Print preview View:

แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

  • TH NDMI EXH
  • เอกสารระดับกลุ่ม

จัดเก็บแผนผัง เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ รวมถึงภาพถ่ายภายในห้องนิทรรศการและวัตถุที่จัดวาง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง