Showing 5 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
เอกสารระดับกลุ่ม With digital objects
Print preview View:

รูปภาพและภาพถ่าย

  • TH NDMI PIC
  • เอกสารระดับกลุ่ม

จัดเก็บรูปภาพและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

  • TH NDMI MUL
  • เอกสารระดับกลุ่ม

จัดเก็บไฟล์วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ไม่ระบุชื่อเรื่อง

แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

  • TH NDMI EXH
  • เอกสารระดับกลุ่ม

จัดเก็บแผนผัง เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ รวมถึงภาพถ่ายภายในห้องนิทรรศการและวัตถุที่จัดวาง

ไม่ระบุชื่อเรื่อง