Showing 2733 results

Archival description
Print preview View:

2182 results with digital objects Show results with digital objects

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร เรียงความประเทศไทย ห้องกำเนิดสยามประเทศ โดยมีนางสาวจุลดา มีจุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถวายรายละเอียดของเนื้อหาการจัดแสดง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กราบทูลถวายรายงาน ความเป็นมาการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การแสดงโขน ชุด นาคดึกดำบรรพ์ การกวนเกษียรสมุทรตำนานสุวรรณภูมิ โดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการห้อง กรุงเทพฯใต้ฉากกรุงศรี นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดตั้งพิพิธภณฑ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

นางจินตนา ธีรวารกูล ทูลเกล้าถวาย มาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เส็จทอดพระเนตร นิทรรศการห้อง แผนที่ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ โดยมี นายปุญญภาพ ดินวูน เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาท เสนาบดีกระทรวงเศรษฐการพระองค์แรก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการจัดแสดงภายในห้อง ชีวิตนอกกรุงเทพฯ ห้องนิทรรศการนี้สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความฉลาดหลักแหลมในเรื่องการคิดเครื่องมือทำกิน รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรม วิถ๊การเกษตรที่มีความผูกพันธ์กับชาวไทยมาถึงปัจจุบัน โดยมีนางสาวจารุณี แย้มชื่น เป็นผู้ถวายเนื้อหาประจำห้องนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามพระนามาภิไธยลงในสมุดที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบพระรูปกรมพระจันทรบุรีนฤนาถฯ ซึ่งเป็นสมเด็จตาทวดของพระองค์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สทเด็จพระเทพฯ เสด็จเข้าสู่ห้อง มองไปข้างหน้า โดยมีนางสาวอัญญพร จริยะบูรณ์ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหานิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ห้องพิพิธเพลิน 1 อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 มิวเซียมสยาม

แถวแรก (นั่งฝั่งซ้าย) นางอลิสา ภู่ชอุ่ม นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ชินธรรมมิตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
(นั่งฝั่งขวา) พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นางจินตนา ธีรวรางกูล นางรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์ นางสาวปฤษฎาพร โชติธรรม

แถวกลาง (ฝั่งซ้าย) นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นางสาวอัญญาพร จริยาบูรณ์ นางสาวสุชารัตน์ ทับทิมจำรูญ นางสาวศิริพร เฟื่องฟูลอย นางสาวจารุณี แย้มชื่น นางรัชดา โชติพานิช นางวัชนี สินธุวงศานนท์ (ฝั่งขวา) นางวราพร ไตรรงค์ นางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล นางสาวพัชรลดา จุลเพชร นางสาวรัตมา พงศ์พนรัตน์ นางสาวธัญธร ดุลยจินดา

แถวยืน (ฝั่งซ้าย) นายณฤทธิ์ รอดชนา นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นายสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ นายปุญญภาพ ดินวูน นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ นายพาฉัตร ทิพทัส (ฝั่งขวา) นางสาวณิชยา เทียนสิงหเดช นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์ นางเอมอร สายชุ่มดี นางสาวปิยมาศ สุขพลับพลา นางเกษรา วรวัฒนารักษ์ นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพถ่ายพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งที่ 1 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องแปลงโฉมสยามประเทศ การติดต่อกับโลกตะวันตกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทางสังคมในหลายๆ ด้าน โดยมีนางสาวศราวัณ วินทุพราหมณกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถวายรายละเอียดเนื้อหาในห้องนิทรรศการ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. กลุ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ปริศนาแห่งลูกปัด : บรรพบุรุษของลูกปัด

เมื่อประมาณ 45,000 ปี มาแล้ว มนุษย์รู้จักทำลูกปัดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก และเชื่อกันว่า ลูกปัดเม็ดแรก ๆ ได้ถือกำเนิดขึ้นในแอฟริกา

ลูกปัดสมัยเริ่มแรกนั้น ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น เปลือกไข่นกกระจอกเทศ กระดูกสัตว์ ปะการัง เป็นต้น

ปริศนาแห่งลูกปัด : สุวรรณภูมิ ดินแดนทองของการค้าลูกปัด

สุวรรณภูมิ เป็นชื่อเรียกดินแดนแห่งความเจริญมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 ปี เรือสินค้าจากทั่วทุกสารทิศ ต่างมุ่งหน้าสู่สุวรรณภูมิ

ลูกปัด คือ หนึ่งในของนอกซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงของคนสุวรรณภูมิ ลูกปัดหลากชนิดเดินทางมาสู่สุวรรณภูมิ พร้อมกับงานช่างชั้นสูงที่ปรากฏในสีสัน ลวดลาย และความเชื่อทางศาสนา สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่และสืบทอดในกลุ่มชนสุวรรณมาจนถึงปัจจุบัน

ปริศนาแห่งลูกปัด : โลกของลูกปัด

ความมหัศจรรย์ของลูกปัดทั่วโลกจากหลักฐานที่ค้นพบ แสดงให้เห็นว่า ลูกปัดได้สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของมนุษย์ที่สั่งสมผ่านกาลเวลา สืบทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มชนจนถึงระดับภูมิภาค มีพัฒนาการทั้งด้านวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต และรูปลักษณ์อันหลากหลาย

มนุษย์ใช้ลูกปัดด้วยเหตุผลหลายอย่าง นับตั้งแต่เป็นเครื่องประดับ เป็นสิ่งบ้งชี้สถานะทางสังคม เครื่องรางของขลัง สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของใช้ในพิธีกรรม รวมทั้งเป็นสินค้า

ปริศนาแห่งลูกปัด : เส้นสีขีดแบ่งชั้น

ลูกปัดหินเขียนลาย เกิดขึ้นครั้งแรกในอารยธรรมเมโสโปเตเมียและแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ เมื่อประมาณ 4,500-3,500 ปีมาแล้ว ต่อมานิยมผลิตกันมากที่อินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ลวดลายสีขาวบนลูกปัดเกิดจากการเขียนลาย ด้วยสารผสมและการเผาไฟ ทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีบนผิว เทคนิคพิเศษนี้เป็นความลับของช่างทำลูกปัดที่สืบทอดเฉพาะคนในตระกูล ลูกปัดหินเขียนลายจึงมีค่าสูงกว่าลุกปัดหินทั่วไป และสงวนไว้สำหรับชนชั้นปกครอง

Results 41 to 60 of 2733