Showing 3 results

Archival description
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ Fonds
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

  • TH NDMI MUL
  • Fonds

จัดเก็บไฟล์วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

รูปภาพและภาพถ่าย

  • TH NDMI PIC
  • Fonds

จัดเก็บรูปภาพและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แผนผังและภาพถ่ายนิทรรศการ

  • TH NDMI EXH
  • Fonds

จัดเก็บแผนผัง เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ รวมถึงภาพถ่ายภายในห้องนิทรรศการและวัตถุที่จัดวาง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ