Showing 2766 results

คำอธิบายจดหมายเหตุ
Print preview View:

2211 results with digital objects Show results with digital objects

ภาพถ่ายก่อนบูรณะกระทรวงพาณิชย์
ภาพถ่ายก่อนบูรณะกระทรวงพาณิชย์
ภาพถ่ายขณะบูรณะกระทรวงพาณิชย์
ภาพถ่ายขณะบูรณะกระทรวงพาณิชย์
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ภาพถ่ายพิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (19 มกราคม 2548)
ภาพถ่ายพิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (19 มกราคม 2548)
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีรับมอบอาคารและเปิดตัวสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นิทรรศการ ชุด River of Life
นิทรรศการ ชุด River of Life
ภาพถ่ายนิทรรศการ
ภาพถ่ายนิทรรศการ
เอกสารโครงการ
เอกสารโครงการ
นิทรรศการ ชุด เส้นทางสู่รัสเซีย (Passage to Russia)
นิทรรศการ ชุด เส้นทางสู่รัสเซีย (Passage to Russia)
แผนผังนิทรรศการ
แผนผังนิทรรศการ
ของที่ระลึก
ของที่ระลึก
ภาพถ่ายนิทรรศการ
ภาพถ่ายนิทรรศการ
นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ผู้แทนเมืองไทย
นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ผู้แทนเมืองไทย
ภาพถ่ายนิทรรศการ
ภาพถ่ายนิทรรศการ
ภาพถ่ายงานนิเวศวัฒนธรรมไตรภาค (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
ภาพถ่ายงานนิเวศวัฒนธรรมไตรภาค (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
ภาพถ่ายหลังบูรณะกระทรวงพาณิชย์
ภาพถ่ายหลังบูรณะกระทรวงพาณิชย์
ภาพถ่ายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ (3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2549)
ภาพถ่ายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ (3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2549)
ผลลัพธ์ 1 to 20 of 2766